Regulamin Lejdis Studio

 • REGULAMIN DODATKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 18 MAJA DO MOMENTU ODWOŁANIA

  1. Na zajęcia należy przyjść przebranym – pod ubraniem wierzchnim zaleca się mieć strój do ćwiczeń lub być ubranym w taki sposób, aby przebranie obejmowało jedynie zmianę spodni.
  2. W toalecie może przebywać na raz jedna osoba.
  3. Po wejściu na teren studia należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przeznaczonym płynem, następnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, ususzyć je i dopiero podejść do recepcji.
  4. Zaleca się zabranie swojej maty do ćwiczeń z domu.
  5. Przed oraz po zajęciach należy zdezynfekować używany przez siebie sprzęt (rurkę, koło lub szarfę) przeznaczonymi do tego środkami znajdującymi się na sali.
  6. Jeśli jesteś objęta kwarantanną – powiadom nas o tym i nie przychodź.
  7. Nie wolno ćwiczyć w parach. Jedyną osobą asekurującą na zajęciach może być instruktor/instruktorka.
  8. Należy słuchać uważnie instruktora/instruktorki celem uniknięcia zbędnej asekuracji.
  9. Po wybraniu miejsca na Sali należy unikać kontaktu z innymi ćwiczącymi (nie zmieniamy rurki, nie podchodzimy do innych ćwiczących, staramy się zachować bezpieczną odległość od siebie).
  10. Po zajęciach, jeśli korzystałaś z naszej maty/kostek/gum oporowych/pasów do jogi – umyj ręce jeszcze zanim zaczniesz się przebierać.
  11. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa klientki podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychniastowym.
 • §1 Uczestnictwo w zajęciach

  Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole LEJDIS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy prawnych opiekunów.
  Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
  Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby nie mają prawa przebywać na sali.
  Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu oraz opłata za zajęcia.
  Zajęcia odbywają się od określonej przez szkołę, minimalnej liczby osób. Lejdis Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o odwołaniu zajęć drogą mailową, telefoniczną lub poprzez sms najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

  Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji Lejdis Studio w celu weryfikacji płatności i okazania karty członkowskiej. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich  (Multisport Benefit , Fit Profit, Fit Sport) są zobowiązani do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość nie można uczestniczyć w zajęciach. Posiadacze pakietów OK System zobowiązani są do wysłania sms-a w momencie znalezienia się na terenie szkoły.
  Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
  Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii – pierścionki, bransoletki, kolczyki itp.
  Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
  Przed i po każdych zajęciach uczestnik ma obowiązek przetarcia rury do pole dance odpowiednim, wskazanym przez instruktorkę płynem oraz odłożenia sprzętu na przeznaczone do tego miejsce. Uszkodzenie sprzętu przez klienta Lejdis Studio wiąże się z karą pieniężną której wysokość zależy od wyceny szkody.
  Zabrania się, by uczestnik sam rozkręcał czy przykręcał sprzęt bez wiedzy Instruktora.
  Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
  Lejdis Studio jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega Regulaminu Lejdis Studio, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie Regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia.

 • §2 Nieobecność na zajęciach

  Użytkownicy kart partnerskich (Benefit Multisport Plus, OK System, Fit Profit, Fit Sport) są zobligowani do wpłaty kaucji zwrotnej równowartości jednorazowego wejścia na zajęcia Pole Dance w Lejdis Studio (50 zł) w recepcji klubu. Kaucja obowiązuje na wszystkie zajęcia otwarte niezależnie od ich ceny. Kaucja jest wpłacana na min. 3 miesiące.
  Kaucję będzie można odebrać, po upływie 3 miesięcy, w dowolnym momencie w przypadku decyzji o rezygnacji z zajęć. Kaucja przejdzie na własność klubu w razie nieodwołania rezerwacji na zajęcia przynajmniej 24h przed ich rozpoczęciem. Odwołanie zajęć należy zgłaszać drogą mailową lub poprzez wiadomość na Facebooku.
  W przypadku utraty kaucji klient będzie musiał wpłacić ją ponownie, by móc korzystać z kolejnych zajęć. W przypadku braku wpłaconej kaucji pracownik Recepcji ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.
  Osoba posiadająca karnet na zajęcia otwarte będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku wejść jednorazowych osoba poniesie koszt jednorazowych zajęć.

  • 3 Płatności

  Uczestnikami zajęć otwartych i kursów mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi na stronie www.openspacelodz.lejdisstudio.com/cennik/ i posiada kartę członkowską Lejdis Studio. Karta członkowska jest obligatoryjna dla każdego uczestnika zajęć Lejdis Studio. Za wydanie duplikatu karty członkowskiej, w przypadku zgubienia lub zniszczenia poprzedniej, pobierana jest opłata w wysokości 19.99 zł.

  Lejdis Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na stronie internetowej www.openspacelodz.lejdisstudio.com w zakładce cennik.

  Istnieje kilka form płatności za zajęcia otwarte oraz kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy: gotówka lub karta płatnicza w Recepcji, przelew (honorowany jedynie po przesłaniu potwierdzenia przelewu) lub zakup online (dotyczy kursów oraz wybranych zajęć otwartych). Do wyboru klienci mają: pojedyncze wejście, karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść, karnet OPEN. Honorowane są także karty Benefit, OK System, Fit Sport i Fit Profit (UWAGA: przy systemie OK System przy niektórych zajęciach obowiązuje dopłata – tabele dopłat znajdziesz na stronie OK System). Więcej informacji o uczestnictwie w zajęciach z kartą partnerską znajdziesz w paragrafie 7.

  Opłaty można dokonać gotówką, przelewem (za potwierdzeniem przelewu) i poprzez płatność terminalem.

  Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

 • §4 Bezpieczeństwo

  Lejdis Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik deklaruje, że w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, nie będzie rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia jeśli jego nabycie wiązało się z niedostosowaniem się do poleceń Instruktora. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora.
  Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora lub osoby przez Instruktora do tego wskazanej.
  Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników w  przypadku kontuzji, złego samopoczucia lub przeciwwskazań lekarskich, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie instruktora.
  Na zajęcia Pole Dance obowiązuje zakaz smarowania się w dniu zajęć balsamami, kremami, oliwkami itp.
  Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu pole dance.
  Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia.
  Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
  Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
  Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
  Osoby przebywająca na terenie Lejdis Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Lejdis Studio i innych uczestników zajęć.
  Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
  Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
  Na terenie Lejdis Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

  Lejdis Studio zobowiązuje się do możliwie najlepszego zabezpieczenia studia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów bez nadzoru. Decydując się na udział w zajęciach uczestnik deklaruje, że w przypadku kradzieży, przy braku właściwego zabezpieczenia dóbr przez uczestnika, nie będzie on rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

  Recepcja oraz instruktor mają prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Przy próbie stawiania oporu recepcja oraz instruktor mają prawo wezwać policję.

 • §5 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

  W przypadku zbyt małej liczby uczestników zapisanych na dane zajęcia Lejdis Studio ma prawo do ich odwołania do 3 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. Odwołanie odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub przez sms.
  W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Lejdis Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
  W sytuacjach losowych Lejdis Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
  Klient może odwołać rezerwację własną na zajęcia w LS najpóźniej na 24 godziny przed zajęciami.
  Lejdis Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej www.openspacelodz.lejdisstudio.com
  Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Lejdis Studio, wszystkich uczestników i instruktora.

  W przypadku korzystania z wolnej sali podczas “Open Space” (godziny Sali Otwartej dostępne są w grafiku) uczestnik deklaruje, że jest najemcą sali i nie będzie angażował w jej wykorzystanie Lejdis Studio. Oznacza to, że nie będzie on rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku kontuzji, uszczerbku na zdrowiu lub innego negatywnego zdarzenia.

 • §6 Zasady honorowania kart partnerskich

  Honorujemy 4 rodzaje systemów partnerskich: MultiSport Plus, OK System, Fit Sport oraz Fit Profit. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach z kartą partnerską należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 50zł na zajęcia otwarte oraz/lub 100zł za kurs. W przypadku zajęć otwartych (tutaj: zajęcia nie będące kursem) pierwsza wizyta nie wymaga wpłaty kaucji. Opłaty można dokonać gotówką, przelewem (za potwierdzeniem przelewu) i poprzez płatność terminalem. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich  Multisport Plus , Fit Profit, Fit Sport są zobowiązani do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość nie można uczestniczyć w zajęciach.

  W przypadku zapisania się na zajęcia otwarte (tutaj: nie będące kursami) rezerwację można anulować na maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie nie można cofnąć rezerwacji. W przypadku zapisu na zajęcia i nie stawienia się na nich kaucja przechodzi na własność klubu. Jeżeli kaucja zostanie „wyczerpana”, przy następnej wizycie należy ją wpłacić ponownie  (50 zł ) w ramach kaucji zwrotnej.

  7.1 Fit Profit / Fit Sport

  Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Fitprofit / FitSport. Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty ( zgodnie z regulaminem dostawcy karty ). Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte (kaucja nie dotyczy pierwszej wizyty w klubie). Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

  7.2 OK System

  Posiadacze pakietów OK System zobowiązani są do wysłania sms-a w momencie znalezienia się na terenie szkoły. . Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty zgodnie z regulaminem dostawcy karty). Przy systemie OK System przy niektórych zajęciach obowiązuje dopłata – tabele dopłat znajdziesz na stronie OK System. . Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte (kaucja nie dotyczy pierwszej wizyty w klubie). Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

  7.3 MultiSport PLUS

  Posiadacze kart MultiSport Plus mogą uczestniczyć w maksymalnie trzech zajęciach w klubie w danym dniu. Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte (kaucja nie dotyczy pierwszej wizyty w klubie). Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

 • §7 Sprawy ogólne

  Uczestnik zajęć prowadzonych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Lejdis Studio i jego patronów.

  Uczestnik zajęć, wydarzeń oraz imprez organizowanych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w internecie – stronie internetowej Lejdis Studio, portalach społecznościowych Lejdis Studio itd. Uczestnik nie będzie rościł praw majątkowych z powodu wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. Na prośbę uczestnika Lejdis Studio usunie materiał, na którym wypadł niekorzystnie.

  Uczestnik zajęć Lejdis Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lejdis Studio, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.

  W związku z rozporządzeniem unijnym RODO Lejdis Studio powiadamia, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane uczestników zawarte są w Polityce Prywatności.