Skip to main content

Regulamin Lejdis Studio

  • 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem strony www.lejdisstudio.com.pl jest JT Promotion Jarosław Tomczewski, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, wpisana do Rejestru CEIDG pod nr NIP: 7282338534.

  • 2 Uczestnictwo w zajęciach

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole LEJDIS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy prawnych opiekunów.
Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby nie mają prawa przebywać na sali.
Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu oraz opłata za zajęcia.
Zajęcia odbywają się od określonej przez szkołę, minimalnej liczby osób. Lejdis Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o odwołaniu zajęć drogą mailową, telefoniczną lub poprzez sms najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji Lejdis Studio w celu weryfikacji płatności i okazania karty członkowskiej. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich  (Multisport Plus/Studnent, Medicover Sport, Fit Profit, Fit Sport, PZU Sport) są zobowiązani do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość nie można uczestniczyć w zajęciach. Posiadacze pakietów Medicover Sport zobowiązani są do wysłania sms-a a pakietu PZU Sport podania kodu w momencie znalezienia się na terenie szkoły.
Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii – pierścionki, bransoletki, kolczyki itp.
Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
Przed i po każdych zajęciach uczestnik ma obowiązek przetarcia rury do pole dance odpowiednim, wskazanym przez instruktorkę płynem oraz odłożenia sprzętu na przeznaczone do tego miejsce. Uszkodzenie sprzętu przez klienta Lejdis Studio wiąże się z karą pieniężną której wysokość zależy od wyceny szkody.
Zabrania się, by uczestnik sam rozkręcał czy przykręcał sprzęt bez wiedzy Instruktora.
Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
Lejdis Studio jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega Regulaminu Lejdis Studio, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie Regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia.

  • 3 Nieobecność na zajęciach

Użytkownicy kart partnerskich (Multisport Plus/Student, Medicover Sport, Fit Profit, Fit Sport, PZU Sport) są zobligowani do wpłaty kaucji zwrotnej (50 zł). Kaucja obowiązuje na wszystkie zajęcia otwarte niezależnie od ich ceny. Kaucja jest wpłacana na min. 3 miesiące.
Kaucję będzie można odebrać, po upływie 3 miesięcy, w dowolnym momencie w przypadku decyzji o rezygnacji z zajęć. Kaucja przejdzie na własność klubu w razie nieodwołania rezerwacji na zajęcia przynajmniej 24h przed ich rozpoczęciem. Odwołanie zajęć należy zgłaszać drogą mailową, telefonicznie, wiadomością tekstową lub poprzez wiadomość na Facebooku/Instagramie.
W przypadku utraty kaucji klient będzie musiał wpłacić ją ponownie, by móc korzystać z kolejnych zajęć. W przypadku braku wpłaconej kaucji pracownik Recepcji ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.
Osoba posiadająca karnet na zajęcia otwarte będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku wejść jednorazowych osoba poniesie koszt jednorazowych zajęć. Osoba posiadająca karnet OPEN (umożliwiający wejście na 1 zajęcia dziennie) będzie miała skrócony czas jego trwania o jeden dzień za każdą nieobecność.

  • 4 Płatności

Uczestnikami zajęć otwartych i kursów mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi na stronie i posiada kartę członkowską Lejdis Studio. Karta członkowska jest obligatoryjna dla każdego uczestnika zajęć Lejdis Studio. Za wydanie duplikatu karty członkowskiej, w przypadku zgubienia lub zniszczenia poprzedniej, pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

Istnieje kilka form płatności za zajęcia otwarte oraz kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy: gotówka lub karta płatnicza w Recepcji (nie dotyczy nowych klientów) lub poprzez e-ftiness. Do wyboru klienci mają: pojedyncze wejście, karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść, karnet OPEN. Honorowane są także karty Multisport Plus/Student, Medicover Sport, Fit Sport, Fit Profit, PZU Sport (UWAGA: przy systemie Medicover Sport i PZU Sport przy niektórych zajęciach obowiązuje dopłata – tabele dopłat znajdziesz na stronie Medicover Sport/PZU Sport). Więcej informacji o uczestnictwie w zajęciach z kartą partnerską znajdziesz w paragrafie 7.

Opłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji (nie dotyczy nowych klientów) lub poprzez e-ftiness. Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

  • 5 Bezpieczeństwo

Lejdis Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik deklaruje, że w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, nie będzie rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora.
Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora lub osoby przez Instruktora do tego wskazanej.
Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników w  przypadku kontuzji, złego samopoczucia lub przeciwwskazań lekarskich, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie instruktora.
Na zajęcia Pole Dance obowiązuje zakaz smarowania się w dniu zajęć balsamami, kremami, oliwkami itp.
Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu pole dance.
Uczestnikami zajęć w Lejdis Studio mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Wyjątek stanowią zajęcia Pole Young, Aerial Young, w których uczestniczyć mogą osoby w wieku 11-15 lat za zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny dokonuje zapisu dziecka on-line w systemie rejestracyjnym.
Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
Osoby przebywająca na terenie Lejdis Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Lejdis Studio i innych uczestników zajęć.
Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
Na terenie Lejdis Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

Lejdis Studio zobowiązuje się do możliwie najlepszego zabezpieczenia studia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów bez nadzoru. Decydując się na udział w zajęciach uczestnik deklaruje, że w przypadku kradzieży, przy braku właściwego zabezpieczenia dóbr przez uczestnika, nie będzie on rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Recepcja oraz instruktor mają prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Przy próbie stawiania oporu recepcja oraz instruktor mają prawo wezwać policję.

  • 6 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

W przypadku zbyt małej liczby uczestników zapisanych na dane zajęcia Lejdis Studio ma prawo do ich odwołania do 2 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. Odwołanie odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub przez sms.
W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Lejdis Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
W sytuacjach losowych Lejdis Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
Klient może odwołać rezerwację własną na zajęcia w LS najpóźniej na 24 godziny przed zajęciami.
Lejdis Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej www.openspacelodz.lejdisstudio.com
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Lejdis Studio, wszystkich uczestników i instruktora.

W przypadku korzystania z wolnej sali podczas “Open Space” (godziny Sali Otwartej dostępne są w grafiku) uczestnik deklaruje, że jest najemcą sali i nie będzie angażował w jej wykorzystanie Lejdis Studio. Oznacza to, że nie będzie on rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku kontuzji, uszczerbku na zdrowiu lub innego negatywnego zdarzenia.

  • 7 Zasady honorowania kart partnerskich

Honorujemy następujące rodzaje systemów partnerskich: MultiSport Plus/Student, Medicover Sport, Fit Sport, Fit Profit, PZU Sport. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach z kartą partnerską należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 50zł na zajęcia otwarte oraz/lub 100zł za kurs. Opłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Recepcji (nie dotyczy nowych klientów) lub poprzez e-ftiness. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich  Multisport Plus/Student, Medicover Sport, Fit Profit, Fit Sport , PZU Sport są zobowiązani do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość nie można uczestniczyć w zajęciach.

W przypadku zapisania się na zajęcia otwarte (tutaj: nie będące kursami) rezerwację można anulować na maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie nie można cofnąć rezerwacji. W przypadku zapisu na zajęcia i nie stawienia się na nich kaucja przechodzi na własność klubu. Jeżeli kaucja zostanie „wyczerpana” należy ją opłacić przed kolejnymi zajęciami (on-line lub na recepcji).

7.1 Fit Profit / Fit Sport

Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Fitprofit / FitSport. Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty ( zgodnie z regulaminem dostawcy karty ). Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte. Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

7.2 Medicover Sport

Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Medicover Sport. Posiadacze pakietów Medicover Sport zobowiązani są do wysłania sms-a w momencie znalezienia się na terenie szkoły.  Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty zgodnie z regulaminem dostawcy karty). Przy systemie Medicover Sport przy niektórych zajęciach obowiązuje dopłata – tabele dopłat znajdziesz na stronie Medicover Sport. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte. Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

7.3 MultiSport PLUS/Student

Posiadacze kart MultiSport Plus mogą uczestniczyć w maksymalnie trzech zajęciach w klubie w danym dniu. Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte. Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

7.4 PZU Sport

Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę PZU Sport. Posiadacze pakietów PZU Sport zobowiązani są do podania kodu w momencie znalezienia się na terenie szkoły.  Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty zgodnie z regulaminem dostawcy karty). Przy systemie PZU Sport przy niektórych zajęciach obowiązuje dopłata – tabele dopłat znajdziesz na stronie PZUSport. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte. Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

 

  • 8 Sprawy ogólne

Uczestnik zajęć prowadzonych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Lejdis Studio i jego patronów.

Uczestnik zajęć, wydarzeń oraz imprez organizowanych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w Internecie – stronie internetowej Lejdis Studio, portalach społecznościowych Lejdis Studio itd. Uczestnik nie będzie rościł praw majątkowych z powodu wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. Na prośbę uczestnika Lejdis Studio usunie materiał, na którym wypadł niekorzystnie.

Uczestnik zajęć Lejdis Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lejdis Studio, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.

W związku z rozporządzeniem unijnym RODO Lejdis Studio powiadamia, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane uczestników zawarte są w Polityce Prywatności.